Laatste aanpassing: 10 juli 2023

Kerk en Diaconie: ANBI gegevens over 2022

Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek en omstreken behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Hilvarenbeek en omstreken
Telefoonnummer:
RSIN/fiscaal nummer: 824105448
Website adres: www.pknhilvarenbeek.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Vrijthof 22
Postcode: 5081 CB
Plaats: Hilvarenbeek
Postadres: Vrijthof 22, 5081 CB Hilvarenbeek

De Protestantse gemeente te Hilvarenbeek en omstreken is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Hilvarenbeek.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 5 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Naast de doelstelling van de landelijke kerk heeft de Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek en omstreken haar eigen doelstelling:
“Samen kerk zijn, samen ons geloof beleven, ieder op eigen wijze, is en blijft het hart van onze gemeente. We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Iedere zondag na de dienst elkaar ontmoeten is een belangrijke schakel in de ‘zorg voor elkaar’. De zondagse eredienst neemt een centrale plaats in, we hechten aan tradities maar er is ook ruimte voor bijzondere diensten.”

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.pknhilvarenbeek.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente
Hieronder vindt u een korte samenvatting van geschiedenis en beleidsplan van onze gemeente.
Op onze website www.pknhilvarenbeek.nl vindt u informatie over het reilen en zeilen (beleid) in onze gemeente.
De Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o. is ontstaan na de fusie tussen de Nederlands Hervormde Gemeente te Hilvarenbeek e.o. en de Gereformeerde Kerk te Hilvarenbeek. Er was al een samenwerking sinds de jaren zeventig en in 1988 kwam een federatie tot stand.
De gemeente maakt deel uit van de classis ’s-Hertogenbosch van de Protestantse Kerk in Nederland.
Onze gemeente omvat de dorpskernen: Hilvarenbeek, Diessen, Baarschot, Haghorst, Biest-Houtakker, Esbeek, Hooge- en Lage Mierde en Hulsel. Daarnaast woont een aantal gemeenteleden in Tilburg, Goirle, Poppel en Weelde.
Als kleine gemeente willen wij open, gastvrij en uitnodigend zijn. Ook open naar elkaar. Dat houdt in, dat wij met elkaar praten en overleggen. Elkaar de vraag stellen hoe te zoeken naar vernieuwing en daarbij te kijken naar wat kan blijven, wat veranderd moet worden en wat wij achter ons laten.
Een ‘open gemeente’ zijn betekent, dat wij niet alleen gericht willen zijn op onszelf en op binnenkerkelijke zaken, maar zeker ook aansprekend willen zijn voor mensen buiten onze geloofsgemeenschap. Leidraad daarin zijn: aandacht voor de maatschappelijke ontwikkelingen, de traditie en de boodschap van het evangelie zoals dat in de Bijbel te lezen is.
Speerpunten zijn daarbij:
- Minstens een wekelijkse viering en vieringen op hoogtijdagen, waarbij aandacht is voor de diversiteit in geloofsbeleving van gemeenteleden en gasten.
- Naar buiten presenteren, bijvoorbeeld openstelling van het kerkgebouw op monumentendag
- Samenwerken met buurgemeenten, daar waar het mogelijk is, en samen nieuwe wegen ontdekken.
- Specifieke aandacht voor kinderen, juist ook in de vieringen
- Eén tot twee keer per jaar het organiseren van lezingen rond bepaalde thema’s, zoals daar waren: rouw, Mattheüs Passion, Jodendom.
- Diaconale projecten in samenwerking met de buurgemeenten Oisterwijk en Tilburg.
- Aandacht voor mensen die buiten de boot vallen
- Ons kerkje, dat onder monumentenzorg valt, als goede rentmeesters beheren.
- Platform bieden voor andersoortige vieringen zoals Taizé-vieringen.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H (verkorte staat van baten en lasten) is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Het tekort dat te zien is op bovenstaand financieel overzicht wordt o.a. veroorzaakt door teruglopende inkomsten vanuit actie Kerkbalans, sterk verlaagde rente inkomsten en aanzienlijke kosten voor pastoraat.
In 2013 is de buitenkant van het kerkgebouw (dat onder monumentenzorg valt) geheel gerestaureerd. Vervolgens is in de loop van 2014 een begin gemaakt met de planning van de renovatie van het interieur van het gebouw. Deze renovatie heeft in 2015 plaatsgevonden met als afsluiting een feestelijke “heropening” van het kerkgebouw op zondag 27 september 2015.

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek en omstreken

A.Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Hilvarenbeek en omstreken
RSIN/fiscaal nummer: 824105485
Website adres: www.pknhilvarenbeek.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Vrijthof 22
Postcode: 5081 CB
Plaats: Hilvarenbeek
Postadres: Vrijthof 22, 5081 CB Hilvarenbeek

De Protestantse gemeente te Hilvarenbeek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Naast de doelstelling van de landelijke kerk heeft onze gemeente op plaatselijk niveau haar doelstelling als volgt geformuleerd: - De dienst van barmhartigheid, helpen waar geen helper is, een fundamentele taak voor de christelijke kerk. De Diaconale Raad stelt zich ten doel (verborgen) nood te signaleren en hulp te bieden aan mensen binnen en buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de wereld. In samenwerking met maatschappelijk werk, sociale dienst en vrijwilligersorganisaties probeert de Diaconie ook in de eigen regio mensen in de knel een steuntje in de rug te geven.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Beleidsplan diaconale raad Andreasgemeente Hilvarenbeek.
- Algemeen:
De diaconale raad zal bestaan uit alle diakenen die de rol van voorzitter en secretaris zullen vervullen, en met leden uit de gemeente.
In komende jaren wil de diaconie proberen haar aandacht wat meer te richten op de nood “dichtbij”, ook binnen de regio zijn een aantal aandachtsgebieden waar wij als diaconie ons steentje kunnen bijdragen. Zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente.
Niet alleen is de gemeente kerkordelijk verplicht om een beleidsplan te maken, ook voor onszelf en de gemeente is het goed om middels een beleidsplan vorm te geven aan onze opdracht : “Omzien naar elkaar”

De kerkorde geeft ons de volgende taken:
Dienst van barmhartigheid, helpen waar geen helper is;
Deelnemen aan ambtelijke vergaderingen, aanwezigheid in kerkdiensten met een speciale taak aan de tafel des Heren;
Toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale taak;
Beheer van het diaconale vermogen.

Hierna zullen we bovenstaande taken verder uitwerken.
01. Dienst van barmhartigheid, helpen waar geen helper is.
We onderscheiden hier duidelijk 3 taken:
- 01.01 Zending-Werelddiaconaat- Ontwikkelingssamenwerking. Het plan is om hiervoor een ZWO groep uit de gemeente te formeren die zich bezig zal houden met het kiezen van een passend project en de daaraan verbonden inzamelingsactiviteiten. De voorkeur van de diaconie gaat uit naar projecten waarbij scholing en opleiding centraal staan.
- 01.02 Beheer van het diaconaal fonds. Het fonds is bedoeld om mensen die daar behoefte aan hebben te ondersteunen. Dit kan een bijdrage in natura en/of geld zijn.
In principe staat dit fonds ter beschikking van een ieder die daar behoefte aan heeft, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente. Als een keuze gemaakt moet worden gaan leden van de Andreasgemeente voor.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:
* Hulp wordt verstrekt als alle voor de hand liggende voorzieningen falen.
* Hulp moet geen structureel karakter hebben.
* Financiële hulp wordt in eerste instantie verstrekt als een renteloze lening.

- 01.03. Actief zoeken naar de mens die onze hulp behoeft. Dit willen we o.a. inhoud geven door in gesprek te gaan met andere organisaties die zich met hulpverlening bezighouden. Te denken valt b.v. aan vluchtelingenwerk, vrijwilligersorganisatie Contour, de bijstandsambtenaar, platformgroepen voor mensen met een beperking.

02. Deelnemen aan ambtelijke vergaderingen, aanwezigheid in kerkdiensten met een speciale taak aan de tafel des Heren.
- 02.01. De voorzitter van de diaconie zal deelnemen aan de moderamen-vergaderingen; alle diakenen zullen, zoveel als mogelijk is, bij de kerkenraadsvergaderingen en gemeentevergaderingen aanwezig zijn.
- 02.02 Tijdens de kerkdienst zullen de diakenen, of leden van de diaconale raad, voor zover zij dienst doen als ambtsdrager, zorg dragen voor de inzameling van de gaven.
De zondagen dat de tafel des Heren wordt gevierd heeft de diaken de zorg voor de tafel en zorgt samen met de predikant voor het delen van brood en wijn.
- 02.03. Het is een wens van de diaconie om binnen de liturgiecommissie mee te mogen werken aan het vormgeven van de tafel des Heren.
- 02.04 Het streven is om, waar mogelijk, in regionaal verband samen te werken

03. Toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale taak.
- 03.01. Tijdens de diensten en via de Andreasbode zullen gemeenteleden uitvoerig worden geïnformeerd over de bestemming van ingezamelde gaven.
- 03.02 Het formeren van een ZWO groep zoals genoemd onder 01.01.
- 03.03 Minimaal 1x per jaar zal een ‘diaconale zondag’ worden georganiseerd. Dit is een dienst voor en door de diaconie. Het werk van de diaconie zal hierin centraal staan.
- 03.04 Regelmatig zal contact worden onderhouden met de 75+ bezoekgroep & medewerkers van de pastorale raad.

04. Beheer van het diaconaal vermogen.
04.01. De komende jaren zal een deel van de diaconale gelden worden belegd in Oikocredit, verder zal niet in risicovolle beleggingen worden geïnvesteerd.
04.02. Ieder jaar legt de diaconie rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en gemeente.
04.03. Ieder jaar wordt het collecterooster samen met de ZWO commissie vastgesteld. Steeds zal de afweging gemaakt worden of de bestemming voldoet aan:
-is het een ZWO doel wat past binnen het gekozen project
-is het een doel wat past binnen ons uitgangspunt: ook in regionaal verband
-is het een doel wat past binnen een landelijke actie b.v. 40 dagentijd/ advent.

04.04. Eens per jaar zal, met inachtneming van dezelfde afwegingen, een keuze gemaakt worden welke verzoeken tot een bijdrage zullen worden ingewilligd.

04.05 De diaconie draagt zorg voor het beheer van het ‘Open Huis’; het onderhoud zal in nauwe samenwerking met de beheerraad worden uitgevoerd. Daarvoor wordt minimaal 1x per jaar een overleg met de beheerraad gepland.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H (verkorte staat van baten en lasten) is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De diaconie van de Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek en omstreken heeft de beschikking over een gemeentelijk centrum (het Open Huis) met daarboven een woning. Aan deze woning is in 2014 groot onderhoud gepleegd.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.