Collectes

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift voor de maanden juli en augustus over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk ( normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

Zondag 7 juli - Eerste collecte: Voedselbank Tilburg

De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen. Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, wordt verstrekt aan deze huishoudens. Deze huishoudens worden verwezen door hulpverlenende instanties en bewindvoerders. Het voedsel wordt gratis beschikbaar gesteld door supermarkten en andere leveranciers van voedsel. Er wordt uitsluitend gewerkt met onbetaalde vrijwilligers. Geld is nodig voor het gebouw en hjet vervoeren van het voedsel.
Meer lezen: https://www.tilburgsevoedselbank.nl/

Zondag 7 juli - Tweede collecte: PKN - pastoraat Nederland – Preken in gebarentaal

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten.
Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen.
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster

Zondag 14 juli - Stichting vrienden van de Hoop

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven met betrokken en deskundige zorg. De Hoop draagt bij aan de niet-verzekerde zorg en biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen. Zonder deze steun is een belangrijk deel van deze zorg niet of maar gedeeltelijk mogelijk. Naast de zorg en hulpverlening die nodig is om tot herstel te komen is aanvullende hulp nodig op gebied van geloof, werk, relaties en de samenleving. Vrienden van De Hoop maakt met projecten als de Inloophuizen, geestelijke verzorging, kinderopvang voor kinderen van cliënten, opleiding voor cliënten, preventielessen op scholen en werkervaringsplaatsen deze aanvullende zorg mogelijk.
Meer lezen: https://www.vriendenvandehoop.nl/

Zondag 21 juli - Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid maakt kunst op Nederlandse asielzoekerscentra. Dit gebeurt samen met kinderen, tieners, jongeren en hun families. Elke week worden er 100 creatieve workshops georganiseerd op AZC’s door heel het land. De Vrolijkheid doet dit al meer dan 20 jaar.
Opgroeien op een AZC is niet altijd even makkelijk. De tijd lijkt er soms stil te staan. Met dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst investeert de Vrolijkheid in de ontwikkeling en empowerment van jonge AZC-bewoners. Om een ervaring te geven die een leven lang van toegevoegde waarde kan zijn.
Meer lezen: https://vrolijkheid.nl/

Zondag 28 juli - Amnesty International

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Het werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging,
Meer lezen: https://www.amnesty.nl/

Zondag 4 augustus – De Vergeten tuin - Hilvarenbeek

De Vergeten Tuin is opgericht in 2014. Zij organiseert jaarlijks 8 informatieve bijeenkomsten met thema’s rondom dementiezorg. Deze thema’s worden door ervaringsdeskundigen of professionals toegelicht. De informatieavonden zijn voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en iedereen die geïnteresseerd is. De Vergeten Tuin werkt mee aan een dementie vriendelijk Hilvarenbeek.
Meer lezen: https://devergetentuinhilvarenbeek.nl/

Zondag 11 augustus – Voedselbank Tilburg.

Zie ook: blz.16 collecte zondag 7 juli.

Zondag 18 augustus - Colorful Chances

Colorful chances is veelkleurig en richt zich op de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname. Het stimuleert mensen van alle leeftijden om hun talenten te benutten en potentieel te vervullen door danslessen, huiswerkbegeleiding, naailessen te geven enz.
Daarnaast wordt hulp geboden aan tienermoeders en moeders van jonge kinderen.
Ook worden sanitaire projecten en hygiëne-projecten opgezet, omdat zonder goede hygiëne en zonder goede sanitaire voorzieningen de gezondheid in gevaar komt.
Meer lezen: https://www.colorfulchances.com/

Zondag 25 augustus - Broodpaters Tilburg

Het begint met een kop koffie of soep, maar er is uitzicht op meer. Met de steun van de familie Poels gaat Stichting Poels, in de geest van Gerrit en Angelique, door met het verstrekken van voedsel aan Tilburgs allerarmsten.
Meer lezen: https://www.gerritpoels.nl/